ขอต้อนรับสู่
 _NEWUSER / _USERLOGIN มีผู้เข้าเยี่ยมชม 4766351 คน ตั้งแต่ September 2009 _WEHAVE _REGSOFAR 

นางอัจฉรา  พรหมนิล
สาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม
โทรศัพท์ 042511568

 • หน้าแรก
 • activeshow mod
 • Private Messages
 • Your Account
 • Search
 • Downloads
 • Health program
 • Feedback
 • FAQ
 • Content
 • Recommend Us
 • Organization
 • Surveys
 • Submit News
 • Shout Box
 • Locker
 • Top
 • Photo Gallery
 • Stories Archive
 • AvantGo
 • Advertising
 • Journal
 • Statistics
 • Web Links
 • newslist
 • Topics

 • ชื่อเรียก

  รหัสผ่าน

  ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

  ขณะนี้มี 106 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่


  ค้นหา
        
    

  ข้อความทั้งหมด
  aa: aa
  09-06-2015 11:39:am
  ทดสอบ: ทดสอบ
  08-06-2015 11:13:am
  05606: 05606
  16-02-2015 10:53:am
  พิมล_สกลอินทร์: ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบั ติการเวทีรับฟังความคิ ดเห็นต่อร่างข้อเสนอสม ัชชาสุขภาพจังหวัดนครพ นม
  11-09-2014 10:39:am
  05617: 05617
  31-07-2014 3:57:pm
  656166: USA
  18-06-2014 1:53:pm
  คลินิคโรคหืดและ_COPD: ครบรอบฉีดวัคซีนflu
  09-06-2014 10:52:am
  ขอเชิญประชุม: ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที ่ รพ.สต.ตามแนวชายแดน ผู้รับผิดชอบงานควบคุม โรคติดต่อเข้าร่วมประช ุมซ้อมแผนฯในวันที่ 28 พ.ค. 57 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 รพ.นครพนม
  28-05-2014 8:19:am
  แจ้งผู้รับผิดชอบงานท: บ้านกลาง ดอนแดง หัวโพนส่งรายงานประจำเ ดือนมีนาคมให้ผู้รับผิ ดชอบงานทันตะที่สสอเมื องด้วยจ้ะ
  25-04-2014 3:08:pm
  รพ.สต.หนองญาติ: ส่งรายงาน TO BE NUMBER ONE ที่ LOCKER สสอ เมืองนครพนม นะค่ะ
  21-02-2014 4:00:pm
  05601: p05601
  20-12-2013 2:40:pm
  7131: USA
  26-11-2013 9:10:pm
  มารศรี__ศิริสวัสดิ์_: เรียน ผอ.รพ.สต.เขตเมืองทุกท ่าน ขอเชิญประชุมเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเ ตรียมความพร้อมจัดโครง การพัฒนาระบบคุณภาพการ ดูแลรักษาผู้ป่วยธาลัส ซีเมีย ด้วยโรงพยาบาลนครพนมร่ วมกับ PCT กุมารเวชกรรม จะดำเนินการจัดทำโครงก ารพัฒนาคุณภาพการดูแลร ักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมี ยตามโครงการแผนพัฒนาระ บบบริการ (Service achievement Plan) สาขากุมารเวชกรรม ในการนี้ จึงขอเชิญท่านและผู้เก ี่ยวข้องที่รับผิดชอบด ูแลรักษาผู้ป่วยธาลัสซ ีเมียในหน่วยงาน ของท่าน เข้าร่วมประชุมในวันที ่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกันเกรา (ห้อง ๓) ชั้น ๕ อาคารอำนวยการและอุบัต ิเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม ดังระเบียบวาระการประช ุม ดังต่อไปนี้ ระเบียบวาระที่ ๑ แต่งตั้งคณะทำงานการดู แลผู้ป่วยธาลัสซีเมียร ะดับจังหวัด ระเบียบวาระที่ ๒ ชี้แจง CPG การดูแลผู้ป่วยเด็กธาล ัสซีเมีย จังหวัดนครพนม ระเบียบวาระที่ ๓ กำหนดตัวชี้วัดและแนวท างการติดตามการพัฒนาคุ ณภาพการดูแล ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ระเบียบวาระที่ ๔ ชี้แจงกำหนดการประชุมว ิชาการการดูแลผู้ป่วยธ าลัสซีเมีย จึงเรียนมาเพื่อทราบแล ะเข้าร่วมประชุมโดยพร้ อมเพรียงกัน
  11-10-2013 5:03:pm
  งานทันต: แจ้งผู้รับผิดชอบ ทาฟลูออไรค์ในศูนย์ทำเ รือ่งขออนุญาติออกปฏิบ ัติงานทาฟลูออไรค์ในศู นย์เด็กเล็กส่งให้งานท ันตด้วยจ้ะ
  18-06-2013 10:44:am
  งานทันต: ฝากน้องๆ ผู้รับผิดชอบ งานศูนย์เด็กให้ขออนุญ าติออกปฏิบัตงานทาฟลูอ อไรค์ในศูนย์เด็กเล็ก
  18-06-2013 10:39:am
  รพ.สต.นาราชควาย: ส่งรายงานการเงิน ที่ล็อกเกอร์สสอ.เมือง แล้วน่ะค่ะ
  06-06-2013 1:22:pm
  น้ำ: ปลง
  19-04-2013 11:40:am
  รพ.นครพนม: ขอเชิญพยาบาลหรือเจ้าห น้าที่สาธารณสุข 1 ท่านเข้าร่วมประชุมเรื ่องการดูแลรักษาผู้ป่ว ยโรคไข้เลือดอก รายละเอียดดูได้ที่ Locker นะคะ...ขอบคุณค่ะ
  11-04-2013 4:57:pm
  บ้านผึ้ง: ส่งรายชื่อผู้ป่วยเบาห วานความดันโลหิตสูงตรว จภาวะแทรกซ้อนที่ Locker เบิกยาเบาหวานค่ะ
  04-04-2013 10:56:am
  รพ.สต.หอนงญาติ: เรียน..ในเดือนเมษายน 2556 ไม่ขอเบิกวัคซีนนะค่ะ ^.^
  26-03-2013 10:29:am
  namon: ส่ง รง.ความคลุ่ม epi coverage ที่ locke งานระบาดนะครับr
  27-02-2013 9:35:am
  งานโรคติดต่อ: แบบรายงานความครอคลุมก ารให้บริการวัคซีน ในส่วนของนักเรียนให้เ อาผลงาน ปี ๕๕ มาลงครับ แบบฟอร์มใหม่ล่าสุดอยู ่หน้า Facebook กลุ่ม สสอ.เมืองนครพนมครับ
  26-02-2013 4:43:pm
  รพสต.หนองจันทน์: ได้ส่งใบเบิกวัคซีน เดือน มีค 56 ในล็อกเกอร์ ระบาดขอโทษค่ะที่ส่งช้ า
  26-02-2013 3:47:pm
  รพ.สต.นาราชควาย: ส่งรายงาน R506 ที่ล็อคเกอร์งานระบาดค ่ะ
  18-02-2013 3:25:pm
  Yyyy: Yyyy
  11-02-2013 8:36:pm
  1  2  3  4  5  6  7  8  9

  หน้า 1 / 239      ถัดไป
  Shout Box ©
 • สสอ.เมืองนครพนม (1051)
 • รพ.นครพนม (193)
 • สอ.หัวโพน (401)
 • สอ.นาราชควาย (205)
 • สอ.กุรุคุ (10)
 • สอ.บ้านผึ้ง (33)
 • สอ.นามน (163)
 • สอ.หนองปลาดุก (138)
 • สอ.บ้านห้อม (1)
 • สอ.อาจสามารถ (17)
 • สอ.ขามเฒ่า (124)
 • สอ.ชะโงม (72)
 • สอ.ชะโนด (106)
 • สอ.บ้านกลาง (156)
 • สอ.หนองจันทร์ (133)
 • สอ.ท่าค้อ (286)
 • สอ.นาหลวง (92)
 • สอ.คำเตย (454)
 • สอ.ดอนแดง (782)
 • สอ.หนองญาติ (17)
 • สอ.บ้านคำพอก (2)
 • สอ.ดงขวาง (504)
 • สอ.โชคอำนวย (288)
 • สอ.สุขเกษม (295)
 • สอ.ทุ่งมน (403)
 • สอ.ดงติ้ว (119)
 • งานระบาด (62)
 • งานเภสัช (204)
 • งานบริหารทั่วไป (45)
 • งานประกันสุขภาพ (380)
 • งานโรคไม่ติดต่อ (68)
 • งานส่งเสริมสุขภาพ (30)
 • งานการเงิน_ลำใย (668)
 • เบิกยาเบาหวาน_รพ (1)
 • เบิกยาจากเภสัช_รพ (20)
 • เบิกวัสดุไม่ใช่ยา_รพ (25)
 • งานทันตสาธารณสุข (35)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้

 • สำนักงานสาธารสุขอำเภอเมืองนครพนม ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทร 042511568 fax 042511568

  ข่าวสารจาก ADMIN   เว็ปรพสต.บ้านกลาง Cool ค้นหาและตรวจสอบสิทธิ์Embarassed เว็ป รพสต.อาจสามารถ
  webสสจ Smile รายงานEreportปี56   Smileส่ง18แฟ้มรายวัน  Smileรายงาน18แฟ้ม Foot in mouthweb_GISSmileupdate_JHCISล่าสุดSmile การใช้งานFTPSmile Smile เว็ปสปสชอุดรและโปรแกรมตรวจสอบ18แฟ้ม Smileโปรแกรมเปิดword2007ด้วยword2003 SmileEmbarassedโปรแกรมตรวจop/pp 2555 Embarassed เว็ปบล๊อกตอบปัญหา Jhcis Foot in mouth รหัสอาชีพjhcisปี2555 Laughing code รหัสยาแพทย์แผนไทย Embarassed Emeetingสสจ. Cool โปรแกรม skype Embarassed วิธีkey 2qในjhcis Embarassed เว็ปสหกรณ์สาสุขนครพนม Embarassed เว็ปPROVISสสจ. Embarassed โปรแกรม op/ppnhsoแบบขอuserFoot in mouth
  งานสารบรรณอิเล็ทรอนิกส์ สสจ Foot in mouthHealth Data Center สสจCool โรงพยาบาลนครพนม Embarassed วิธีติดตั้ง R506 office2003 Embarassed วิธีตั้งค่า R506 ขึ้นปีใหม่ Embarassed โปรแกรม MC2 ล่าสุด Embarassed เว็ปคีร์คนพิการ สปสช Embarassed คีร์jhcisให้ได้ตังค์ของลุงหนวด Embarassed      ระบบคลังข้อมูล chronic ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ อาคารสงเคราะห์
  เช่าพื้นที่รายปีที่ Web http://appservhosting.com/ E-mail สสอ.เมือง  ssomaung_nkp@hotmail.com
  ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ ruscha_23@hotmail.com
  http://www.facebook.com/ruschay
  042-587111

  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.68 วินาที


  FGreen Theme by Nuke Scripts.